Handelsbetingelser

Gældende fra dato 01.09.2017

1 Anvendelse

1.1 Disse vilkår gælder for alt samarbejde mellem DENTOP og Kunden, med mindre andet er aftalt skriftligt. I tilfælde hvor der er usikkerhed omkring forståelsen af de individuelt indgåede aftaler og nærværende bestemmelser, er nærværende bestemmelser gældende.

1.2 I nedenstående handelsbetingelser er “DENTOP” ensbetydende med DENTOP. “Kunden” er ensbetydende med den virksomhed eller det selskab eller den person, som placerer ordrer hos DENTOP.

1.3 DENTOP er til enhver tid berettiget til helt eller delvist at overdrage sine rettigheder i henhold til aftaler til tredjemand og/eller overdrage ejendomsretten til varen til tredjemand.

2 Priser

2.1 Prisangivelser i DENTOPs produktbeskrivelser, salgsmateriale og prislister er orienterende og kan til enhver tid ændres uden forudgående varsel.

2.2 Alle priser er eksklusiv moms, såfremt andet ikke er nævnt. Der tages ligeledes forbehold for ændringer i offentlige skatter og afgifter.

2.3 Tilbud er gældende 14 dage fra tilbudsdatoen, med mindre andet er nævnt i tilbuddet. Alle tilbud er fortrolige.

2.4 DENTOPs priser er baseret på levering ab DENTOP eller én af DENTOP’s underleverandørers lager (ab lager), såfremt andet ikke er skriftligt aftalt parterne imellem. Transport debiteres kunden med kr. 5,- eks. Moms pr km. Udgifter til bro-, færge-, fly-, parkering og forplejning, debiteres kunden den afholdte udgift.

2.5 DENTOP er berettiget til at udskyde leveringstidspunktet, såfremt DENTOPs underleverandører udskyder deres leveringstidspunkt. Levering indenfor 20 arbejdsdage anses altid for rimelig tid. Ved væsentlig forsinkelse ud over 20 arbejdsdage efter aftalt leveringstidspunkt er kunden berettiget til at annullere købet, dersom tidsoverskridelsen kan tilregnes DENTOP eller forhold under deres kontrol. Levering indenfor 20 arbejdsdage er dog ikke gældende for telefoni og internet ydelser, hvor der kan være længere leveringstid, pga. gravearbejde, portering af numre og lign. Annullering sker uden adgang til kompensation eller erstatning.

2.6 Risikoen for det leverede overgår til kunden ved levering, hvorfor kunden anbefales at rette henvendelse til sit forsikringsselskab for etablering af fornøden forsikring.

2.7.1 Support takster er gældende indenfor normal arbejdstid, mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 17.00 og fredag fra kl. 8.00 til 15.00. Efter de angivne tider (aften) debiteres med +50%, og (nat, weekend, helligdage) med +100%. Fjernsupport afregnes pr. påbegyndt kvarter. Onsite support afregnes altid pr. påbegyndt kvarter. Ventetid pga. af manglende software, hardware, adgang til udstyr eller lignende, der gør at teknikeren ikke kan udføre opgaven, debiteres gældende supporttakst.

2.8 Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at alle henvendelser til DENTOP vil blive behandlet som anmodning om betalbar bistand, med mindre henvendelse kan henføres til en forudbetalt ydelse.

2.9 Ordrer accepteres af DENTOP på det grundlag, at de bestilte varer leveres til den pris, der er gældende på det tidspunkt aftalen underskrives.

2.10 DENTOP forbeholder sig at opkræve gebyrer dækkende returvarer, hasteleveringer, ekspedition, expressgebyr, efterkravsopkrævninger, skaffevarer, kreditering, omfakturering, fragt samt manglende ajourførelse af kundeoprettelsesprofilen.

2.11 Vareleverancer er inklusive fragt- og håndteringsgebyr medmindre andet er angivet.

3 Betaling

3.1 Betaling skal ske 8 dage efter fakturadato, med mindre andet fremgår af Kundens faktura. Alle betalinger skal ske via Bankoverførsel til vores konto i Skærbæk sparekasse.

3.2 Alle fakturaer fremsendes pr. mail til kunden. Såfremt kunden ønsker faktura’en fremsendt pr. brevpost opkræves et gebyr på 39,- pr. faktura.

3.3 Ved afgivelse af ordrer er DENTOP berettiget til at fremsende faktura på 50% af opstartsomkostninger, som skal betales netto 8 dage, inden ordren igangsættes. Ved godkendt levering af ordren fremsendes faktura på resterende 50%.

3.4 Kunden skal foretage fuld betaling til DENTOP, selv om en levering er udskudt på grund af Kundens forhold.

3.5 Kunden er ikke berettiget til at modregne eller tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer.

3.6 I tilfælde af forsinket betaling, skal kunden betale 2% morarente fra forfaldsdagen. Der opkræves desuden rykker gebyr på kr. 100,- pr. rykker.

3.7 Overholder kunden ikke de i punkt 3.1 specificerede betalingsbetingelser, betragter DENTOP dette som misligholdelse og DENTOP kan med omgående virkning opsige samtlige indgåede aftaler. DENTOPs tilgodehavende forrentes jf. punkt 3.6. Alle DENTOPs udgifter pålægges kunden.

3.8 DENTOP har ejendomsretten til det solgte indtil hele købesummen er betalt. Indtil dette tidspunkt er kunden uberettiget til at sælge, pantsætte, udleje, udlåne, bortgive, deponere eller på anden lignende måde disponere over effekterne.

3.9 DENTOP er berettiget til én gang årligt med virkning fra 1. januar at regulere aftalte vederlag med 2%.

4 Ordrebekræftelser

4.1 Ordre afgivet af kundens kontaktperson, jf. kundeoprettelsesprofilen, forpligter kunden, medmindre andet skriftligt er oplyst af Kunden.

4.2 Kunden kan acceptere et tilbud per e-mail. For nogle typer aftaler og licenser kræver DENTOP tillige en underskrift på et fysisk dokument, før en endelig aftale er indgået.

4.3 Ordrebekræftelser betragtes som bindende. En ordrebekræftelse kan kun annulleres efter aftale med DENTOP. Indgås en sådan aftale, opkræves kunden et beløb på 20% af ordrens værdi ved annullering mere end 30 dage inden leveringstidspunktet. Ved annullering mindre end 15 dage inden leveringstidspunktet, afkræves kunden 30% af ordrens værdi, samt grundgebyr knyttet til konsulent besøg, og evt. udgifter til af installation af ydelserne.

5 Installation hos kunden

5.1 Medmindre andet skriftlig aftales, har kunden selv ansvaret for installationsforberedelser, herunder særskilt edb-strøm, netværkskabling, et miljø der kan tilgodese krav til placering af udstyr samt udvikling af varme og støv, fremskaffelse af logins, softwareprogrammer, licensoplysninger og evt. kundens nødvendige tilstedeværelse. DENTOP er berettiget at fakturere for evt. mer tid som følge af kundens manglende installationsforberedelser eller tilstedeværelse.

5.2 Bortskaffelse af emballage m.v. påhviler kunden. Såfremt DENTOP skal bortskaffe dette, er DENTOP berettiget til at debitere forbrugt tid, plus afholdt affaldsgebyr til offentlig myndighed.

5.3 I den udstrækning DENTOP har rådgivet om dimensionering og/eller valg af udstyr og software, er sådanne råd baseret på kundens forudgående egne oplysninger om kapacitet, planlagt brug o. lign., jf. kundens skriftlige kravspecifikation. Kunden er selv ansvarlig for såvel fuldstændigheden som rigtigheden af sådanne oplysninger.

5.4 Efter installation af system-, standard- og applikationssoftware påhviler det kunden at opbevare licensbeviser, originale datamedier o. lign.

6 Særlige vilkår vedrørende 3. parts produkter

6.1 3. parts produkter defineres som edb-udstyr og programmel, som DENTOP ikke selv har udviklet, leveret eller som ikke er omfattet af DENTOPs forhandleraftaler, men alene indkøbes og videresælges på kundens opfordring af DENTOP eller kunden selv.

6.2 3. parts produkter leveres uden instruktion og uden krav på senere hotline service.

7 Abonnementer

7.1 DENTOP sælger en række produkter og ydelser, som erhverves via et abonnement. Der kan være tale om software med en årlig licens, domænenavne, hosting (drift) og andre produkter med en periodisk betaling – herunder også serviceaftaler.

7.2 Kunden er gjort bekendt med og accepterer, at der er indgået en aftale om køb af et abonnement, når der på en faktura fra DENTOP er anført en periodeangivelse; f.eks. pr. 1 år eller pr. kvartal. På abonnementer er der 12 måneders binding med mindre andet er angivet. På fiberforbindelser er der 36 måneders binding.

7.3 Fornyelse af abonnementer sker automatisk, hvis Kunden ikke senest 30 dage før udløb af den på fakturaen anførte periode skriftligt har opsagt abonnementet.

7.4 Visse abonnementer optælles periodisk og faktureres ud fra den nye optælling.

7.5 DENTOP kan uden varsel forhøje priserne på abonnementer, der ikke er opsagt, med samme prisforhøjelse, som DENTOPs leverandører har forhøjet prisen med. Yderligere prisforhøjelser skal gøres kunden bekendt før udløb af en periode.

7.6 DENTOP kan erstatte, opsige eller forkorte et abonnementsprodukt, såfremt kunden gøres bekendt med dette før udløb af en periode.

7.7 Vælger Kunden ikke at forlænge et abonnement, eller bliver abonnementet lukket, er Kunden selv ansvarlig for den forringelse af Kundens sikkerhed/driftssituation, som ophør af et abonnement måtte forårsage.

7.8 Hvis abonnementet omfatter ret til opbevaring af data/backup af data, er Kunden selv ansvarlig for, at eventuelle data er udlæst, inden abonnementet ophører, med mindre det er aftalt, at DENTOP varetager denne opgave.

7.9 DENTOP kan lukke for et løbende abonnement, hvis Kunden ikke rettidigt har betalt for abonnementet. Nedlukning fritager ikke Kunden for at betale for abonnementet. Enhver reetablering af et abonnement efter nedlukning vil ske på nye vilkår.

8 Domæne

8.1 Ved domænebestilling erklærer kunden, at brugen af domænenavnet ikke krænker 3. parts navne-, varemærke- eller immaterielle rettigheder eller i øvrigt strider mod dansk lovgivning. DENTOP kan ikke gøres ansvarlig for 3. mands tab ved uretmæssig brug af domænet.

8.2 DENTOP tilstræber at igangsætte registreringsprocessen inden for 1-3 arbejdsdage efter det aftalte registreringsgebyr er registreret modtaget hos DENTOP.

8.3 Kunden er forpligtet til 8 dage efter bestilling at kontrollere at registreringen har fundet sted ved hjælp af DK Hostmaster domænetester og herefter straks underrette DENTOP, såfremt registrering ikke er sket.

8.4 Domæner registreres efter først-til-mølle princippet. DENTOP kan således ikke gøres ansvarligt, hvis et ønsket domæne ikke kan registreres, fordi det er optaget af tredjemand

9 Hosting

9.1 Kunden er bekendt med, at adgangen til Kundens IT-miljø/website kan blive afbrudt som følge af forebyggende vedligeholdelse eller som følge af forhold uden for DENTOPs kontrol. DENTOP tilstræber at varsle sådanne driftsstop.

9.2 DENTOP kan ikke gøres ansvarlig for manglende tilgængelighed, som skyldes forhold uden for DENTOPs kontrol/forhold hos underleverandøren, som efter sædvanlige vilkår for hostingydelser ikke kan gøres gældende mod leverandøren.

9.3 Kunden er gjort opmærksom på, at hvis Kunden anvender krypteringsnøgler, så kan de IKKE genskabes, hvis Kunden mister dem. DENTOP kan derfor ikke holdes ansvarlig for tab af data, som skyldes tab af Kundens krypteringsnøgle.

9.4 For abonnementer der inkluderer klient software, herunder Office 365, som kunden har erhvervet fra DENTOP, er kunden forpligtet til at afinstallere denne software ved ophør af abonnement.

9.5 For Remote Backup abonnementer, er kunden forpligtet til at installere denne backup software på den eller de maskiner som der skal tages backup af. Det er kundens ansvar at konfigurere og sikre at backupjobs inkluderer de filer/mapper der ønskes backup af. Dette er også gældende såfremt det er DENTOP som opsætter backup løsningen. Såfremt kunden konfigurere backupjobs med eget krypteringspassword, er kunden selv ansvarlig for at dette krypteringspassword opbevares forsvarligt og sikkert. Mistes dette krypteringspassword vil hverken kunden eller DENTOP være i stand til at reetablere data.

9.6 Generelt for løsninger hvor kunden har, eller har haft, mulighed for installation eller upload af software (eks. ved Office365), er kunden i alle henseender ansvarlig for lovligheden af det installerede software. Da DENTOP viderelicenserer et bredt udvalg af produkter fra Microsoft og dermed helt eller delvist kan ansvarligholdes for kundes brug af Microsoft software gælder endvidere følgende skærpede krav: Kunden forpligter sig til at overholde de til enhver tid gældende "Microsoft Licensing Services Provider Use Rights" samt de gældende Microsoft END User License Terms.

9.7 Såfremt software er installeret på kundens server er det alene kundens ansvar, at dokumentere licensejerskab overfor Microsoft og andre softwareproducenter. DENTOP kan på ingen måde gøres erstatningsansvarlig for kundens manglende licensiering. Såfremt DENTOP direkte eller indirekte pådrages omkostninger, skader eller tab som følge af kundens brud på licensregler overfor Microsoft eller andre softwareproducenter, holdes kunden forholdsmæssigt ansvarlig for de samlede omkostninger, inkl. omkostninger til softwarerevision.

9.8 DENTOP tilbyder kunden produktsupport via mail og telefon, på kundens hostede løsninger, som er erhvervet hos DENTOP. Enhver form for support på kundens lokale IT løsning, herunder fjernsupport og onsite support, samt brugersupport er ikke incl. og vil blive debiteret efter gældende supporttakst. Ønsker kunden ændringer i sin løsning, herunder også nedlægges af en bruger/løsning, er DENTOP berettiget til at opkræve gebyr for dette.

9.9 Ved Kundens brug af Microsoft produkter foranlediget ved DENTOPs SPLA program, er Kunden forpligtet til at rapportere månedens forbrug til DENTOP. DENTOP er forpligtet til at vidererapportere dette forbrug til Microsoft. Såfremt Kunden ikke har rapporteret korrekt forbrug i den periode hvor kontrakten har været gældende, og DENTOP modtager krav fra Microsoft på denne baggrund, er Kunden ansvarlig for at betale eventuelle restancer samt i den forbindelse alle andre omkostninger vedrørende fejlen.

10 Hosting – server hosting

10.1 Managed Server omfatter både Virtuel server (server lejet af DENTOP på delt hardware), Dedikeret server (server lejet af DENTOP) og Servercamp (kundens eget hardware + software).

10.2 DENTOP er ansvarlig for, at leverandøren på hostede løsninger overholder, at al serverdrift finder sted i sikre omgivelser. Det vil sige: Serveren placeres i et aflåst og højt sikret serverrum med dertilhørende sikkerhedsforanstaltninger, samt nødstrømsanlæg. Kun ganske få betroede DENTOP medarbejdere har adgang til serverrummet, ud over leverandør af hostede løsninger. DENTOP er ligeledes ansvarlig for, at driften på backbone, firewall, routere samt forbindelsen til Internettet varetages forsvarligt af samarbejdspartner. DENTOP bestræber en oppetid på 99.9% på backbone samt internetforbindelse. DENTOP har tavshedspligt med hensyn til oplysninger vedrørende kundens forhold, herunder data på kundens server og andre informationer vedrørende serveren og dens drift.

10.3 Kunden tager i alle henseender det fulde ansvar for selve serverens drift og de problemer den kan give, medmindre andet specifikt er aftalt med DENTOP. Kunden forpligter sig til at overholde dansk lovgivning. Kunden accepterer at der aldrig kan tillægges DENTOP eller nogen af DENTOP’s medarbejdere, nogen skyld for ovenstående. Kunden har ligeledes selv det fulde ansvar for software installeret på serveren. Kunden er ligeledes ansvarlig for at softwaren ikke er piratkopi, men lovlig og registreret. Se pkt. 11.4. Kunden iagttager tavshed med hensyn til de forhold, hvis hemmeligholdelse ifølge sagens natur er påkrævet eller bliver foreskrevet af DENTOP. Eksempler på dette kan være serverens opsætning, evt. sikkerhedsproblemer og lige. Tavshedspligten ophører ikke ved evt. opsigelse af abonnement hos DENTOP.

10.4 Virtuel Server oprettes på delt hardware hvor der tildeles en aftalt mængde ressourcer (CPU/Ram/disk). DENTOP leverer i samarbejde med DENTOPs leverandører serveren installeret med det ønskede operativsystem Windows Server eller Linux. Ønskes installation og opsætning yderligere software aftales dette særskilt med DENTOP. Kunden bør selv etablere en passende driftstab forsikring hvis dette ønskes.

10.5 Der tildeles et IP nummer pr. server, DENTOP forbeholder sig retten til at ændre IP nummer. I tilfælde, hvor kundens egen IT afdeling varetager driften af den tildelte server, skal DENTOP have oplyst et loginnavn og password til serveren, som minimum giver rettighed til at nedlukke/genstarte serveren, i tilfælde af vedligeholdelse af hardware eller backbone. Kunden får oplyst et hotline nr., som kan kontaktes i nødstilfælde døgnet rundt 24x7x365. Henvendelser hertil vil gå direkte til DENTOP’s vagttelefon og opkald hertil debiteres i henhold til gældende prisliste.

10.6 For Managed Virtual Server, Dedikeret server og servercamp er kunden selv ansvarlig for overvågning og reaktion med mindre andet er aftalt. Det er muligt at tilkøbe Overvågning som en service. I tilfælde af fejl alarmeres via e-mail eller SMS efter kundens ønske. For Virtuel Server, Dedikeret server og servercamp er kunden selv ansvarlig for backup. Det er muligt at tilkøbe aftale med DENTOP om backup af serveren.

10.7 For Virtual Server, Dedikeret server og servercamp er kunden selv ansvarlig for sikkerhedsopdateringer og drift af serveren. Det er muligt at indgå en Overvågningsaftale, hvor DENTOP forestår sikkerhedsopdateringer og drift, herunder fejlfinding. Denne serviceaftale indebærer at DENTOP sørger for at serveren er up-to-date med alle sikkerhedspatches og sikkerhedsindstillinger efter producentens anbefalinger. Servicen omfatter som udgangspunkt kun OS + IIS + SQL+ Exchange (Kun Microsoft produkter). Køres der andre 3. parts programmer på serveren, skal dette aftales separat. Overvågning kan som udgangspunkt kun indgås såfremt kunden ikke selv har administrator adgang til serveren. Ønsker kunden alligevel administrator rettighed i en kortere eller længere periode, skal kunden underskrive et ansvarsfraskrivelsesdokument.

11 Telefoni og internet ydelser

11.1 Ved levering af telefoni og internet ydelser, herunder mobilabonnementer, SIP abonnementer (IP telefoni), internetforbindelser, og hostede omstillingssystemer, er det DENTOP’s underleverandørs handelsbetingelser som til enhver tid er gældende. Kunden kan mod forlangende få disse betingelser udleveret.

12 Udviklingsopgaver

12.1 Hvis DENTOP påtager sig en udviklingsopgave, får Kunden kun brugsret til det udviklede; herunder ophavsretten i det omfang DENTOP kan overdrage rettighederne.

12.2 Hvis DENTOP udarbejder design eller opsætning af websites og webshops, får Kunden også de fulde brugsrettigheder i det omfang, DENTOP kan overdrage rettighederne.

12.3 DENTOP har, uanset ovenstående rettighedsoverdragelse, altid ret til at genanvende det udviklede.

13 Dokumentation

13.1 Ønsker Kunden dokumentation af Kundens IT-miljø/system eller brugervejledninger til Kundens IT-miljø/systemer, sker dette efter særskilt aftale og betaling. Det samme gælder vedligeholdelse af allerede udarbejdet dokumentation/brugervejledning.

14 Reklamationer

14.1 Kunden skal straks og uden ophold reklamere til DENTOP over fejl eller forsinkelse. Når Kunden modtager hardware/software, skal Kunden straks og inden udpakning seneste næste hverdag efter modtagelsen undersøge hardwaren og/eller softwaren og sikre sig, at det opfylder de specifikationer, der er aftalt med DENTOP.

14.2 Reklamationer, der sker senere end 5 dage efter, at Kunden kunne eller burde have opdaget fejlen/forsinkelsen, kan blive afvist. Reklamationer, der ikke er gjort gældende inden 3 måneder efter leveringsdato, kan ikke senere gøres gældende.

14.3 Har kunden tilkøbt eller fået fabriksgarantier, skal kunden rette sin reklamation direkte overfor producenten og afholde evt. omkostninger ifm. udbedring af fejlen. Såfremt DENTOP skal fejlmelde, tage backup, afhente, indsende udstyret til producenten, udbedre fejlen eller lign., afregnes dette særskilt ud fra gældende prisliste.

14.4 For konfiguration af hardware gælder, at Kunden senest 5 dage efter modtagelsen af hardwaren, skal komme med en reklamation, hvis Kunden ikke er enig i, at hardwaren er korrekt konfigureret.

14.5 Kunden er gjort opmærksom på og accepterer, at originalemballagen er en væsentlig del af alle leverancer, og at enhver ombytning mv. af leverede produkter kræver, at Kunden er i besiddelse af en intakt original emballage.

14.6 Enhver reklamation skal præcis angive, hvad der er galt med DENTOPs leverance, og hvad Kunden præcis ønsker, at DENTOP skal foretage sig for at udbedre manglen. Reklamationen skal sendes/aftales med DENTOP.

14.7 DENTOP giver herefter Kunden besked om, hvorvidt reklamationen kan imødekommes. DENTOP har frit valg mellem at udføre omlevering, udbedring eller give Kunden et forholdsmæssigt nedslag i prisen.

14.8 Omlevering/udbedring skal ske inden for rimelig tid, og så hurtigt som det for DENTOP er praktisk muligt.

14.9 Generelt kan hardware/software ikke returneres. Varer i brudt emballage kan ikke returneres.

14.10 DENTOP er ved returnering af produkter berettiget til at opkræve et gebyr på 20 % af fakturasummen, dog mindst kr. 250,-.

15 DENTOPs ansvar samt begrænsninger i ansvar

15.1 DENTOP er erstatningsansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af DENTOP eller parter, som DENTOP har ansvaret for; herunder DENTOPs leverandører med nedenfor anførte begrænsninger:

15.2 DENTOP er ikke erstatningsansvarlig for tab, der er opstået som følge af afbrydelser, forstyrrelser eller ændringer af offentlige netværk, elnet og/eller tjenesteydelser i forbindelse med foranstaltninger, der skønnes nødvendige af tekniske, vedligeholdelsesmæssige og driftsmæssige årsager eller er pålagt af myndighederne; medmindre DENTOP har forsømt at begrænse ulemperne herved.

15.3 DENTOP er ikke erstatningsansvarlig for Kundens indirekte tab. Herunder men ikke begrænset til tabt avance, produktionstab, tab som følge af, at Kunden ikke kan bruge en ydelse fra DENTOP som, forudsat af Kunden, tab som følge af at en aftale med tredjepart falder bort, misligholdes og lignende. DENTOP er ikke erstatningsansvarlig for tab, som følge af ændring af indholdet af data modtaget eller afsendt fra Kunden, som skyldes transmissionsfejl.

15.4 DENTOP er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uopfordret eller uønsket fremsendelse af data til Kunden eller som følge af Kundens tab af personlige data eller installeret software.

15.5 DENTOP er ikke erstatningsansvarlig for tab som følge af uvedkommendes adgang til Kundens data og/eller systemer.

15.6 DENTOP kan ikke holdes ansvarlig for Kundens overtrædelse af dansk lovgivning eller krænkelse af tredjeparts rettigheder i forbindelse opbevaring af data for Kunden.

15.7 DENTOPs erstatningsansvar kan uanset årsagen til skaden/tabet, dog bortset fra tab forårsaget af forsæt/grov uagtsomhed fra DENTOPs ansattes side eller underleverandørers side, aldrig overstige et beløb svarende til Kundens løbende betalinger til DENTOP de seneste 6 måneder forud for skadestidspunktet.

15.8 Der ydes ingen former for garanti på software. Herunder manglende kompatibilitet af software og hardware. Der ydes ingen former for garanti for datatab pga. manglende backup, defekter i hardware eller software. Det er kundens ansvar altid at sikre en pålidelig backup af data i forbindelse med DENTOPs arbejde herunder løbende test af sine backup’er.

15.9 Erstatning ved køb af hardware/software er begrænset til prisen for det pågældende produkt. 

16 Hemmeligholdelse

16.1 Parterne er uden tidsbegrænsning forpligtet til at hemmeligholde enhver oplysning af fortrolig karakter om den anden part, der måtte komme den pågældende part til kendskab som følge af samarbejdet og levering af ydelsen. Alle oplysninger, der ikke i forvejen allerede er almen kendt eller tilgængelig for offentligheden, skal karakteriseres som værende fortrolige.

16.2 DENTOP kan ved dom eller anden bindende retsafgørelse pålægges at udlevere data tilhørende kunden til kompetente myndigheder. Et pålæg om udlevering vil blive efterlevet af DENTOP og vil ikke kunne anses som misligholdelse af DENTOP’s forpligtelser. DENTOP har i disse tilfælde ingen underretningspligt overfor kunden i tilfælde af udlevering af data, oplysninger mv. ved dom kendelse eller anden rets opgørelse.

17 Force Majeure

17.1 DENTOP kan ikke holdes økonomisk eller teknisk ansvarlig, når følgende omstændigheder indtræder efter aftalens indgåelse og hindrer eller udsætter opfyldelsen af aftalen: Omstændigheder som DENTOP ikke kendte eller burde have kendt eller taget i betragtning, da aftalen blev indgået, og som DENTOP ikke har nogen indflydelse på. Herunder, men ikke udelukkende, arbejdskonflikt, strejker, lock-out, slowdown, voldsomt, usædvanligt eller sjældent forkommen vejrlig, afbrydelser af strømforsyning, leveringsvanskeligheder eller pludselig sygdom eller død, der medfører uventet fravær, brand, krig, rekvirering, beslaglæggelse, offentlige forskrifter, valutarestriktioner, oprør, uroligheder, mangel på transportmidler, mangel på energiforsyning, almindelig vareknaphed, internetafbrydelser, telefonafbrydelser, mangler eller forsinkelse fra underleverandør som skyldes nogen af de i dette punkt nævnt omstændigheder eller omstændigheder i øvrigt.

17.2 Såfremt en aftales opfyldelse som følge af ovenstående bliver udskudt med mere end seks måneder, kan begge parter med fjorten dages skriftligt varsel ophæve aftalen.

18 Tvister

18.1 Parterne er enige om, at enhver tvist skal læses efter danske retsregler.

18.2 Såfremt en tvist opstår, skal parterne forsøge at løse tvisten i mindelighed ved forhandling – evt. med deltagelse af Mediator.

18.3 Såfremt konflikten ikke kan løses i mindelighed, kan sagen indbringes for de almindelige danske domstole. Værneting er i så fald aftalt til retten ved DENTOP’s hjemting.

18.4 En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os, som ikke kan løses i mindelighed ved direkte henvendelse til os, kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk. EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant for forbrugere med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her - http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mailadresse, som er Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den..

19 Ændringer

19.1 DENTOP kan med et varsel på 3 måneder ændre disse handelsbetingelser.